1. člen
  Organizator nagradne igre »Nagradna križanka MIKaven Lajf – Pomlad 2020« je MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik (v nadaljevanju organizator).
  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, z izjemo zaposlenih v družbi MIK d.o.o. in pri njej povezanih družbah.
  Nagradna igra poteka od 10. 3. 2020 do 10. 6. 2020 do 24. ure.
  Nagrajenec bo določen na podlagi žreba, ki bo izveden 11. 6. 2020. Nagrado bo prejel izžrebni, ki je pravilno rešitev križanke oddal v obdobju med 10. 3. 2020 in 10. 6. 2020. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 2. člen
  Nagrada v nagradni igri »Nagradna križanka MIKaven Lajf – Pomlad 2020« je celodnevno kopanje s savno za 2 osebi, Rimske terme. Nagrajenec mora nagrado koristiti do datuma označenega na darilnem bonu.
  Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 11. 6. 2020, do 24. ure, na spletni strani www.mikavenlajf.si
 3. člen
  Vrednost nagrade je 40,00 €. Organizator nagradne igre v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku
 4. člen
  Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil preko elektronske pošte, kjer ga bo pozval, da posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum). V primeru mladoletne osebe bo potrebno tudi soglasje staršev ali skrbnikov. Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi posredovati svoje podatke preko elektronske pošte, kar stori z odgovorom na prejeto sporočilo s strani organizatorja.
  Nagrajenec bo po želji nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil preko elektronske pošte, ali jo bo prevzel v njemu najbližjem prodajnem salonu MIK. Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
  V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
  – udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  – je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  – udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani MIKaven Lajf.

 1. člen
  V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.
 2. člen
  Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz treh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnika pravne službe organizatorja.
  Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta. Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.
 3. člen
  Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik.
  Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
 4. člen
  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal preko danega elektronskega naslova.
 5. člen
  Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 6. člen
  Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.

Celje, 4. 3. 2020 MIK d.o.o.

Dodaj odgovor